זכויות הסטודנט

להיות סטודנט זה לא רק חובות! גם לנו יש זכויות.
רצוי שנכיר את החשובים שבהם:

הסילבוס

 • זהו חוזה כתוב בין המרצה לסטודנט. עליו לכלול את פרטי הקורס ודרישותיו, קריאת חובה ורשות במסגרתו ופרטי המרצה ודרכים ליצירת קשר.

 • על הסילבוס לכלול את הרכב הציון הסופי בקורס (מבחן מסכם, עבודות אמצע, בחנים וכיו"ב).

 • שינוי הסילבוס יתבצע עד תום תקופת שינויים כשכל שינוי דורש עדכון.

ועדת משמעת

 • אתה זכאי לסיוע מטעם האגודה לפני ובמהלך וועדת משמעת. כל מקרה לגופו, לכן ניתן לפנות למדור אקדמיה ומילואים.

 • סטודנט יכול לערער על ועדת משמעת לועדת ערעורים, אולם ניתן לערער רק אם יש שינוי בין ועדת משמעת לועדת ערעורים. למען הסר ספק- זוהי לא ועדת משמעת שניה.

הריון

 • סטודנטית בהריון זכאית 25% תוספת זמן בבחינה.

 • סטודנטית מהחודש השביעי להריונה עד חודש לאחר הלידה זכאית לקבל היתר כניסה עם רכב לקמפוס המכללה.

 • סטודנט/ית ש"בילו" בטיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה זכאים למועד מבחן מיוחד.

 

תקופת בחינות

 • לכל סטודנט מגיעים שני מועדי בחינה בלבד.

 • המרצה נדרש להעביר את הציונים למזכירות המחלקה בתוך 10 ימים מיום הבחינה, ולא יאוחר מארבעה ימים לפני מועד ב'.

 • ציוני מועד ג' ימסרו תוך עשרה ימי עבודה.

 • המרצה נדרש להעביר ציון בגין עבודה בתוך חודשיים מתאריך הגשת העבודה.

 • ציוני עבודת גמר, סמינר ופרויקט גמר ימסרו בתוך שלושה חודשים ממועד מסירתם.

acadamon fottern
hotam