טופס הנפקת כרטיסי אגודה

jpg הוסף תמונת פספורט בקובץ

במילוי פרטים אלו, אני מודע לכך שפרטי נשמרים במאגר הנתונים של אגודת הסטודנטים ספיר (התקנון המלא נמצא באגודת הסטודנטים)

acadamon fottern
hotam