זכויות משרתי המילואים

אם חייך שוד ושבר, ונקראת להגן על המולדת באמצע התואר, דע כי לך אין מה לחשוש מימי הלימודים אותם הפסדת, שכן לך זכויות בקמפוס בגין שירות המילואים…
 • שיעורי עזר
  סטודנט המשרת במילואים, בעבור 5 ימי מילואים זכאי ל- 5 שעות שיעורי עזר, ובעבור 6 ימי מילואים ומעלה, זכאי ל- 10 שעות שיעורי עזר- בעבור הימים בהם החסיר מהלימודים אשר חפפו עם ימי שירות מילואים הפעילים.
  זכות זו ניתנת למימוש ע"י הצגת טופס שמ"פ במשרד הדיקן.

 • רישום חוזר לקורס ללא תשלום

  סטודנט ששירת במילואים 10 ימים לפחות במהלך סמסטר ובשל כך הפסיק לימודיו בקורס, זכאי להירשם לקורס מחדש וללא תשלום נוסף. יש להגיש בקשה כתובה לועדת חריגים במשרד הדיקן ולצרף אישור המעיד על ימי מילואים בפועל.

 • ביצוע בחינה במועד ג'

  סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד נוסף בעבור כל מועד שהפסיד. יש למלא טופס בקשה למועד ג' במזכירות המחלקה בה לומד הסטודנט.

 • דחיית הגשת עבודה

  סטודנט המשרת במילואים זכאי לבקש מהמרצה בקורס לדחות את מועד הגשת העבודה. הדחייה תאושר  בהתאם להחלטת המרצה ובהתאם למספר הימים שבהם שירת הסטודנט במילואים.

acadamon fottern
hotam