אסיפה כללית

אסיפה הכללית של הסטודנטים היא המוסד העליון של האגודה והיא מורכבת מכלל הסטודנטים המשלמים את דמי החבר באגודה

האסיפה הכללית הינה המוסד העליון של האגודה והחלטותיה יחייבו את כל שאר מוסדות האגודה ואת כל החברים בה

ישיבות האסיפה הכללית הינן פתוחות ופומביות לכלל ציבור הסטודנטים והסטודנטיות.
אורחים רשאים לנכוח, אך ללא זכות הצבעה.

 

בכל אסיפה ידווח יו"ר האגודה לאסיפה על כל ההחלטות שנתקבלו בוועד ו/או הפעולות שבוצעו על ידו מאז קיום הישיבה האחרונה וכן על מילוי החלטות האסיפה על ידי ועד האגודה.

 

acadamon fottern
hotam