דחיה/ביטול מילואים

קיבלת צו מילואים באמצע התואר? בזכות היותך סטודנט אתה זכאי להתחשבות.

סטודנט שקיבל זימון למילואים רשאי להגיש בקשה למדור ולת"ם (ועדה לתיאום מילואים) הדנה בדחיית/קיצור/פיצול השירות לסטודנטים.
הועדה מטפלת אך ורק בסטודנט אשר נקרא ל- 6 ימי מילואים ומעלה. לתקופה קצרה מכך, יפנה הסטודנט ישירות ליחידתו.   

את טופס ולת"ם – בקשה לדחיית שירות מילואים ניתן לקבל במשרד הדיקן או באתר האינטרנט, ויש להגישו מיד עם קבלת צו הקריאה ולא יאוחר מ-40 יום לפני מועד תחילת השירות. חובה למלא את כל פרטי הטופס ולצרף צילום של צו הקריאה. אין לעכב הגשת הבקשה גם אם אין תאריכי בחינות (ניתן לציין תאריכים משוערים, ולעדכנם בהמשך).     

תשובות תתפרסמנה על גבי לוח המודעות של דיקן הסטודנטים, כשבועיים לפני תחילת השירות, באתר האינטרנט: www.aka.idf.il/valtam או בטלפון במדור ולת"ם: 03-7379500.

ערעור על החלטת ולת"ם ניתן להגיש עם קבלת התשובה ולא יאוחר מ-7 ימים מיום הדיון בבקשה. בערעור יצוינו פרטים שלא צוינו בטופס הבקשה.

acadamon fottern
hotam